Privaatsuspoliitika

  1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja LELUMAA OÜ, Saaremaa, Saaremaa vald, Käku küla, Nelise, 93753 (edaspidi Andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes külastab Andmetöötleja kodulehte https://bukubee-europe.com/ või ostab sellel kodulehel veebipoest (edaspidi Veebipood) kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, seal hulgas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub LELUMAA OÜ kehtivatest õigusaktidest.

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

2.1. Isikuandmete kogumine

Isikuandmed, mida Andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab Andmesubjekt Andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Andmesubjekt Veebipoes kaupu või teenuseid ostes ning kodulehte külastades Andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud Andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta Andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid, kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu), IP-aadress ja teised võrgu identifikaatorid.

Isikuandmete esitamine on müügilepingu sõlmimiseks (st Veebipoest tellimuste tegemiseks) vajalik nõue. Selliste andmete esitamata jätmisel ei ole võimalik kaupu tarnida ega teenuseid osutada.

Andmetöötleja töötleb isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike müügilepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Samal alusel töötleb Andmetöötleja isikuandmeid Veebipoe ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Lisaks töötleb Andmetöötleja isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Täpsemalt töötleme isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi selleks, et lahendada kaupade ostmise ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Teie nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse ka valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks ka kliendi aadress. Pangakonto numbrit kasutame vajadusel Teile maksete tagastamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

2.3. Isikuandmete säilitamine

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Siiski on Andmetöötlejal nii õigus kui ka kohustus töödeldavaid isikuandmeid teatud aja jooksul säilitada.

Üldjuhul säilitatakse kliendiandmeid, kuni kliendil on Veebipoes aktiivne konto. Veebipoe kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse kolme aasta möödumisel konto sulgemisest. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse iga ostuga seonduvaid isikuandmeid kolm aastat ostu sooritamisest. Andmetöötleja võib isikuandmeid säilitada siiski kauem kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või vaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja vaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni vaidluse lõpuni ja vajadusel ka nõude täitmiseni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat.

Isikuandmeid hoitakse üldjuhul Zone serveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

2.4. Isikuandmete edastamine

Andmetöötleja võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on vaja isikuandmeid töödelda Andmetöötlejale teenuse osutamiseks (näiteks raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted ning ülekande-, turundus- või IT-teenuseid pakkuvad ettevõtted). Andmetöötleja avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või pakkumiste tegemiseks. Kui andmeid edastatakse teisele vastutavale töötlejale, määrab töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad teine vastutav töötleja.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja  Montonio Finance OÜ-le.

Vajadusel (nt tulenevalt kasutatavate IT-lahenduste valikust) võidakse andmeid edastada ka kolmandatesse riikidesse Euroopa Komisjoni tehtud kaitse piisavuse otsuse alusel või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid asjakohaseid kaitsemeetmeid.

  1. Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta (sh andmetega tutvuda).

3.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

3.4. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Isikuandmete töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Samuti on oluline tähele panna, et isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist.

3.5. Kui Andmetöötleja töötleb isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on Andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

3.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Veebipoe klienditoe poole hello@bukubee-europe.com.  Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust palume taotluse esitada vabas sõnastuses, kuid digitaalselt allkirjastatuna. Sel juhul on võimalik tuvastada taotleja isik. Kui Teil ei ole võimalik taotlust digitaalselt allkirjastada, pöörduge palun meie klienditoe poole. Andmetöötleja vastab sellistele taotlustele hiljemalt 30 päeva jooksul.

3.7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  1. Lõppsätted

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 1. juuli 2021 a. seisuga.

Andmetöötlejal on õigus privaatsustingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Andmesubjekte muudatustest kodulehe https://bukubee-europe.com kaudu. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks.